سنتتیک بیولوژی

سنتتیک بیولوژی، دستاوردهای موجود و رویای آینده

سنتتیک بیولوژی، دستاوردهای موجود و رویای آینده سنتتیک بیولوژی، حوزه‌ای نوظهور از علم و فناوری است که به طور گسترده می تواند به عنوان طراحی و ساخت مسیرهای زیستی جدید در میکروارگانیسم ها و طراحی مجدد سیستم های بیولوژیکی طبیعی توصیف شود. این فناوری، روش های کشت غذای ما، آنچه می‌خوریم و محل تهیه مواد …

سنتتیک بیولوژی، دستاوردهای موجود و رویای آینده ادامه »