تست بهزیستی روانشناختی ریف

بهزیستی روانی ریف (PWB) اصلاحی است که به حالات ذهنی مثبت مانند خوشبختی یا رضایت اشاره دارد. بهزیستی مفهومی چند وجهی است.

 

پیمایش به بالا