تست جرات ورزی جنسی هالبرت

تست جرأت ورزي جنسی آزمونی است كه تعیین می کند تا چه اندازه مي توانيد خواسته هاي جنسی خود را بيان كرده و يا در مقابل آنچه كه برايتان آزارنده است مقاومت کنید.

 

پیمایش به بالا